Перспективний план 2021-2026

  Розділ І. Концепція розвитку

       ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості та культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни. Інтеграція та глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи розвитку української держави на найближчі два десятиліття вимагають глибокого оновлення системи освіти, зумовлюють її випереджувальний характер. Входження України в інтеграційні світові процеси з їх динамічними змінами на всіх напрямах життєдіяльності людини поставили нові вимоги до формування конкурентоспроможної особистості, яка здатна до самоосвіти та професійного оновлення знань, володіє навичками програмування власного професійного та життєвого шляху. Завдання підготовки молоді до соціальної інтеграції, успішної реалізації життєвих планів і програм належить системі загальної середньої освіти. Тому постає необхідність для створення інформаційного освітнього простору у стовідсотковому впровадженні та раціональному використанні у навчально-виховному процесі для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, впровадженні медіа освіти і формуванні загальної медіа грамотності, управлінській діяльності, самоосвіті та підвищенні кваліфікації педагогічних працівників комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням іноземних мов-дошкільний навчальний заклад».

       Концепція розвитку школи і є моделлю школи майбутнього. Державна політика у сфері освіти в питаннях навчання та виховання підростаючого покоління визначає систему освіти, яка має забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального та фізичного розвитку учнів, тим самим виховуючи всебічно розвинену особистість, здатну реалізувати себе в повній мірі у дорослому житті, виховати конкурентоспроможну особистість, яка має попит на сучасному ринку праці. Це закріплено Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»), «Про загальну середню освіту», «Про Національну доктрину розвитку освіти», Концепцією загальної середньої освіти, Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

       Розроблена Концепція розвитку закладу повністю підпорядкована освітній меті навчання та виховання в НВК – виявленню і розвитку здібностей кожної дитини, формуванню духовно багатої, фізично розвиненої, творчо мислячої, конкурентоспроможної особистості –  громадянина України. Основним завданням є формування в учнів морально-духовного розвитку в умовах соціалізації через організацію особистісно-орієнтованого креативного простору.

       Школа працює за навчальним планом гуманітарного спрямування та спеціалізацією в галузі іноземних мов. Мета – послідовне і всебічне вивчення англійської мови та івриту на всіх етапах навчання, що означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізації сучасного світу. Для покращення знань учнів з другої іноземної мови  ірит, знайомства з  культурою та традиціями єврейського народу в закладі діє навчальна програма  для початкової школи «Таль АМ». Заклад  обраний одним  із перших пілотних шкіл по впровадженні нової, успішної та сучасної програми з вивчення івриту та єврейських традицій  «Таль АМ», беруть участь у програмі навчання учнів у Ізраїлі «НААЛЕ», «СЕЛА» організованою Американськими Радами. Учні «НААЛЕ» зберігають своє громадянство і отримують додатково від МВС Ізраїлю статус «іноземний учень». Здійснення програм відбувається  за підтримки уряду Ізраїлю, ведеться  повне фінансування підготовки кадрового ресурсу, матеріально-технічне та методичне забезпечення, проведення моніторингу двічі на рік.

Обґрунтування необхідності розроблення Концепції розвитку

КЗ «НВК КСШ І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням іноземних мов – ДНЗ»

  Основа Концепції:

 • орієнтація на загальнолюдські цінності та соціально-економічні особливості регіону;
 • спрямованість на гуманізацію освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх потреб;
 • забезпечення пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонійних стосунків людини й навколишнього середовища;
 • гуманітаризація освіти, яка покликана формувати цілісну картину світу, духовність, культуру особистості і планетарне мислення;
 • нероздільність навчання й виховання, що полягає в їх органічному поєднанні та підпорядкуванні, формуванні цілісної та розвиненої особистості.

         У концепції розкриваються основні поняття, що визначають характер діяльності школи, розроблені послідовні педагогічні завдання щодо формування відповідних якостей особистості.

      Провідний напрямок навчально-виховної діяльності закладу – навчання і виховання молоді, здатної самостійно діяти і приймати відповідальні рішення у сучасних динамічних політичних та соціально-економічних ситуаціях.

         Головним завданням освітньої політики НВК є створення такого навчально-виховного середовища, яке:

 1. соціально, ментально і культурно відтворює потреби суспільства й держави;
 2. одночасно органічно вписується в національну та міжнародну системи освіти, відображаючи їх загальнолюдські потреби та інтереси;
 3. формує всебічно розвинену та соціально зрілу особистість, яка володіє вміннями й навичками, необхідними людині ХХІ століття.

         Навчально-виховне середовище школи максимально обмежує вплив негативних рис суспільства на випускника та формує з учнів майбутню українську еліту.

 Складові освітнього середовища школи:

 • соціальне життя навчального закладу, яке втілюється у різноманітних формах виховної роботи;
 • медіаосвітнє оточення як поле, в якому реалізується навчання та спілкування;
 • насичена, цілеспрямована інтелектуальна творча діяльність усіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

         Сучасна освіта разом із засвоєнням базових знань має навчити дитину самостійно оволодівати новими знаннями та спонукати особистість до навчання впродовж усього життя. В цьому контексті сформувався й підхід до виховної роботи в закладі, яка будується на основі шанобливого ставлення до особистості, на визнанні й реальному дотриманні прав людини у всіх сферах її діяльності і, насамперед, у процесі навчання.

        Входження молодого покоління в глобалізований, динамічний світ, у відкрите інформаційне суспільство підносить роль життєвої, медіаосвітньої та соціальної компетентності учнів освітнього закладу.

У зв’язку з цим, актуальним завданням педагогічного колективу є формування в учнів компетенцій:

 • бути гнучким, мобільним, уміти інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці;
 • критично мислити;
 • використовувати знання як інструмент для розв'язання життєвих проблем;
 • генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й відповідати за них;
 • володіти комунікативною культурою, вміти працювати в команді;
 • уміти виходити з будь-яких конфліктних ситуацій та уникати їх;
 • цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації у професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави;
 • бути медіаграмотним, уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку й самовдосконалення;
 • бережливо ставитися до свого здоров'я і здоров'я інших як найвищої цінності;
 • бути здатним до власного вибору з численних альтернатив, що пропонує сучасне життя.

Мета і завдання:

       Метою навчання в закладі  є виявлення і розвиток здібностей кожної дитини, формування духовно багатої, фізично розвиненої, творчо мислячої, конкурентоспроможної особистості – громадянина України.

Методична проблема, над якою працює НВК: 

      «Морально-духовний розвиток та соціалізація особистості через організацію особистісно-орієнтованого креативного простору». Цей напрямок роботи був обумовлений внутрішкільними завданнями, а також проблемами,  з метою реалізації І етапу обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

          Шляхи реалізації Концепції:

 • гуманізація та гуманітаризація – відображення у змісті освіти на кожному етапі навчання різних аспектів людської культури;
 • фундаментальність освіти, що передбачає забезпечення універсальності отриманих знань, вивчення основних теорій, законів, закономірностей, культурно-історичних досягнень людства, можливість використання отриманих знань у життєвих ситуаціях;
 • пріоритет збереження здоров’я учнів, приведення змісту освіти та форм навчання у відповідність до вікових особливостей школярів;
 • профілізація та диференціація змісту освіти як умова вибору учнями рівня та спрямованості навчальних програм;
 • забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом раціонального поєднання продуктивної й репродуктивної навчальної діяльності учнів;
 • забезпечення цілісності уявлень школярів про світ шляхом інтеграції змісту освіти;
 • створення безпечних умов для навчання, фізичного розвитку та належних умов для соціально-психологічної реабілітації дітей;
 • формування в учнів навичок здорового способу життя та підготовка до майбутнього сімейного життя, запобігання проявів негативної поведінки серед молоді;
 • послідовне впровадження у практику роботи педагогічного колективу досягнення психолого-педагогічної науки;
 • співпраця педагогічного колективу навчального закладу із батьківською громадськістю, розширення кола спілкування з батьками, поліпшення організації батьківської просвіти, одним із завдань якої має бути пропаганда позитивного родинного виховання;
 • забезпечення зростання фахової підготовки вчителів, організацію та вивчення перспективного педагогічного досвіду, інноваційних методів та форм навчання;
 • сприяння участі вчителів, вихователів ГПД, учнів у науковій, дослідницькій, пошуковій роботі;
 • використання сучасної технічної бази школи, комп’ютеризація навчально-виховного процесу;
 • удосконалення управлінської діяльності з урахуванням сучасних тенденцій;
 • удосконалення єдиного освітнього інформаційного простору закладу, який ґрунтується на таких принципах:
 • інформаційна й аналітична відкритість, доступність;
 • прогнозування;
 • гнучкість управління;
 • оптимальність функціонування закладу в системі освіти;
 • відокремленість функцій управління.

        Використання нових інформаційних технологій у процесі управління якістю освітнього процесу передбачає реалізацію такого комплексу педагогічних умов:

 1. використання психолого - педагогічних закономірностей та принципів в процесі навчання школярів та підвищення кваліфікації педагогів із проблеми сучасних інформаційних технологій;
 2. мотивування діяльності педагогів щодо використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі;
 3. наявність єдиного інформаційного освітнього простору, що динамічно розвивається, в навчальному закладі.

        Розвиток  освіти в комунальному закладі «Навчально-виховний комплекс «Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням іноземних мов – ДНЗ»  має відбуватися з урахуванням таких пріоритетів:

 • зорієнтованість освітньої політики на створення системи освіти, здатної забезпечити високу якість з максимально можливою доступністю;
 • взаємодія державних і громадських інститутів освітньої політики, професійних, творчих спілок та асоціацій, їх спрямованість на розвиток освіти з урахуванням місцевої специфіки та наявного потенціалу;
 • упровадження інновацій в освіту як умови забезпечення її якості від дошкілля та протягом усього життя людини;
 • сприяння розширенню життєвої компетентності учнів, появі нових мотивів навчання, самоорганізації та самореалізації особистості;
 • комплексна реалізація оздоровчої та культуротворчої функції освіти;
 • створення високотехнологічної інформаційної системи освіти;
 • інтеграція освіти і науки, сприяння інноваційній діяльності в навчальному закладі.

Очікувані результати програми розвитку  навчального закладу на 2021 – 2026 роки.

      Виконання програми дасть можливість забезпечити перехід освіти на новий якісний рівень, що сприятиме:

 • поліпшенню якості шкільної освіти, створенню механізму її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання;
 • стовідсотковому підключенню структурних одиниць закладу до глобальних інформаційних ресурсів із використанням високошвидкісних каналів, доступу усіх учасників навчально-виховного процесу до освітніх інформаційних ресурсів;
 • створенню та використанню у навчальному процесі сучасних електронних навчальних матеріалів і організації ефективного доступу до них через Інтернет;
 • створенню умов для отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації;
 •  формуванню дистанційної системи виявлення обдарованих учнів, налагодженню їх ефективного електронного зв'язку з провідними фахівцями та вченими;
 • розвитку інформаційної взаємодії та інтеграції закладу освіти у світовий інформаційний освітній простір;
 • забезпеченню рівних можливостей для випускників школи, адже  випускник закладу – це:
 •   духовно розвинена особистість із високими моральними якостями;
 •   підготовлена до повноцінної життєдіяльності;
 •   має ґрунтовні знання;
 •   соціально активна;
 •   творчо спрямована;
 •   здатна до самовизначення і самореалізації.

Структура НВК

 1. Заклад має  3 дошкільні групи для дітей віком від 1,9 до 6 років; 1-11 класи для учнів віком від 6 до 17 років.
 1. Термін навчання – І – III ступенів:

           І ступінь – початкова школа(1-4 класи);

           II ступінь – базова загальна середня школа(5-9 класи);

           ІІІ ступінь – повна загальна середня школа(10-11 класи).

 1. Незалежно від місця проживання до закладу зараховуються діти, які виявили бажання навчатися в НВК та відвідувати дошкільну установу.

Основними завданнями навчально-виховного процесу є:

 •   робота  над I етапом освітнього міні-проекту «У світі дерев та квітів», мета якого: формування первісної системи духовно-моральних ціннісних орієнтацій у дошкільників; дієвого відношення до оточуючого світу шляхом формування основ екологічної культури та екологічної свідомості; залучення до співпраці родин вихованців під контролем створеної психолого-педагогічної служби закладу з урахуванням індивідуальних особливостей  дітей;
 • на першому ступені навчання початкової школи зберігати наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечувати подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, фізичний, соціальний розвиток. Пріоритетними у початкових класах є загальнонавчальні, розвивальні, виховні, оздоровчі функції. Характерним для початкової школи є практична спрямованість змісту, інтеграція знань, що дозволяє краще врахувати визначальну особливість молодших школярів – цілісність сприймання і освоєння навколишньої дійсності. Освітніми результатами цього ступеня школи є повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні, фізкультурно-рухові уміння та навички, узагальнені знання про реальний світ у його зв’язках і залежностях, достатньо розвинені мислення, уява, пам’ять, сенсорні уміння, здатність до творчого самовираження, особистісно ціннісного ставлення до праці, мистецтва, здоров’я, уміння виконувати нескладні творчі завдання. Для дітей з особливими потребами організована система корекційної допомоги без відриву від класного колективу, здійснюється індивідуальне  навчання;
 • на другому ступені реалізовувати базовий компонент навчання з наданням можливості вільного вибору напрямків варіативного компонента з правом переходу від одного додаткового курсу до іншого за умови збереження гнучкої системи навчання відповідно до нахилів і здібностей, соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу, що коригує розвиток кожної дитини. Важливого значення надається формуванню здорового способу життя, правовому й екологічному вихованню. Завершуючи основну школу, учні на практичному рівні мають добре володіти українською, англійською мовами, мовою івриту, вміти користуватися комп’ютером. На кінцевому етапі навчання для учнів основної школи забезпечується можливість вибору профілю для подальшого навчання. З цією метою мають ширше запроваджуватися інтегровані курси, інтенсивне вивчення іноземних мов;
 • старша школа(третій ступінь навчання) функціонує як профільна. Це створює значно кращі умови для диференційованого навчання, врахування індивідуальних особливостей розвитку учнів. Незалежно від профілю навчання реалізується спільна, єдина для всієї школи частина навчального змісту, для чого відводиться не менше 65 відсотків сумарного загальнорічного навантаження. Тут доцільним є поглиблене вивчення окремих предметів, широке використання курсів за вибором, факультативів. Профільність навчання визначається з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових можливостей і матеріальної бази школи, соціокультурного і виробничого середовища, перспектив здобуття подальшої освіти випускниками школи. Профільне вивчення предметів забезпечує належний рівень підготовки випускників закладу до вступу у вищі навчальні заклади, надає можливість старшокласникам брати участь у програмах «НААЛЕ» і «СЕЛА», які дозволяють учням продовжити навчання в Ізраїлі.

 Організація навчально-виховного процесу

 1. Заклад працює за навчальним планом, що складається на основі розроблених МОН України базових навчальних планів.
 1. Педагогічні працівники можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання та виховання.
 1. Поглиблена підготовка учнів забезпечується вивченням спецкурсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідуванням занять у гуртках. У закладі може проводитись навчання учнів за індивідуальними навчальними планами.
 2. Структура навчального року – семестрова. Тижневий режим роботи регламентується розкладом занять.
 1. Робочий навчальний план розробляється щороку на основі Типових навчальних планів МОН України. Основою конструювання робочого навчального плану є визначення зв'язків, які сприяють розумовому розвитку учнів, самопізнанню й усвідомленому особистісному самовизначенню. Робочий навчальний план закладу відповідає наступним нормативам: кількість навчальних годин, що визначає максимально допустиме навантаження учнів, не повинна перевищувати кількість годин, вказаних у Типових навчальних планах.
 2. Вивчення навчальних дисциплін здійснюється за програмами МОН України. Авторські навчальні програми можуть використовуватись у вивченні навчальних дисциплін робочого навчального плану, а також у вивченні дисциплін за вибором (за відсутності типових програм).
 3. Система оцінювання знань учнів, порядок переведення та випуску, нагородження визначаються МОН України.
 4. Основною формою організації навчально-виховного процесу є класно-урочна система.
 5. Інноваційність навчально-виховного процесу  здійснюється через:
 6. участь  у програмі  дитячого садка «Бейт Корбан Ганею Алон», який працює  при єврейській школі, включає навчання навичкам читання, математики, письма, заняття різними видами прикладного мистецтва та творчі майстерні;        
 7. поглиблене  вивчення англійської мови з першого класу, з 5 класу учні   вивчають другу іноземну мову – іврит, знайомляться з  культурою і традиціями єврейського народу, а також  беруть участь у  програмах «НААЛЕ», «СЕЛА»- навчання учнів у Ізраїлі, організованих  Американськими Радами.

     З метою забезпечення сприятливих для здоров'я умов праці, навчання, високого рівня працездатності, профілактики травматизму в НВК діють підрозділи:

 • служба охорони праці;
 • харчоблок;
 • медична служба ;
 • інформаційна служба;
 • соціально-психологічна служба.

Умови навчально-виховного процесу

 1. Для створення відповідних санітарно-гігієнічних умов функціонування закладу передбачено:
 • дотримання вимог державних органів санітарно-епідеміологічного контролю відповідно до чинного законодавства;
 • організацію раціонального режиму навчально-виховного процесу, робота групи продовженого дня для школи І ступеня;
 • введення стабільного рухового режиму учнів: система рухової активності школярів включає щоденні фізичні заняття (уроки фізичної культури, заняття спортом за вибором, рухові паузи на уроках, ігрові перерви);
 • організацію гарячого харчування для учнів.
 1. Основним завданням забезпечення збереження життя та здоров'я учнів закладу є контроль за станом здоров'я під наглядом шкільної медичної служби та за необхідності коригування індивідуального рухового режиму, здійснення профілактики та діагностики захворювань, проведення щеплень.
 2. Приділяти особливу увагу пропаганді здорового способу життя, залучати дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом. Раціонально використовувати наявну матеріально-технічну базу, ігрові й спортивні майданчики.
 3. Сприяти впровадженню інформаційно-освітніх програм  у навчально-виховному процесі.

Кадрове забезпечення

 1. Кадрове забезпечення здійснюється на основі штатного розкладу.
 2. Педагогічна діяльність здійснюється на основі функціональних обов'язків, визначених у посадових інструкціях.
 3. Учитель є соціальним працівником, що організовує творчу співпрацю з учнями як рівноправними особистостями.
 4. Крім виконання соціального замовлення на надання обов'язкової середньої освіти, учитель має право на вияв творчої індивідуальності, на інноваційну діяльність у процесі власної педагогічної діяльності.

 Організація методичної роботи

 1. Організаційно-педагогічну модель НВК складають:
 • учителі-предметники;
 • методична рада;
 • творча група;
 • інформаційно-методична служба (бібліотека,  методичний кабінет).
 1. Методична робота в закладі здійснюється за такими пріоритетними  напрямками:
 • надання методичної, інформаційної, консультативної допомоги кожному педагогові;
 • налагодження системи моніторингових досліджень якості рівня навчальних досягнень учнів;
 • активізація роботи педагогічних працівників щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання учнів;
 • методичне забезпечення переходу навчально-виховного процесу в 4-му  та 7-му класах за новими програмами в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти;
 • дидактичне забезпечення якісного викладання навчальних предметів;
 • покращення організаційно-методичної роботи з обдарованими дітьми, розширення роботи із залучення учнів до участі у предметних конкурсах, Всеукраїнських предметних олімпіадах;
 • спрямування роботи вчителів 10-го   класу  на якісну підготовку учнів до проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
 • створення організаційних, методичних, інформаційних умов для безперервного фахового вдосконалення кваліфікацій кожного педагогічного працівника школи;
 • вивчення, узагальнення, поширення та впровадження ефективного педагогічного досвіду вчителів району (області) у педагогічну роботу вчителів школи, активізація діяльності вчителів у професійних конкурсах, виставці педагогічних ідей та технологій, «Учитель року»;
 • фактори педагогічного впливу на розвиток соціальної зрілості особистості;
 • особливості взаємодії учня та вчителя у процесі соціалізації особистості.

      Організація та фахова підтримка

     Для якісної роботи школи планується  комплекс заходів, який складається з відповідних управлінських дій, системного обслуговування локальної мережі у закладі, супроводження діючих програм, навчання керівних кадрів і педагогічних працівників способам і методам використання комп’ютерної техніки та комунікаційних технологій в процесі управління і навчально-виховному процесі тощо.

      Для  досягнення мети необхідно:             

 • накопичення, апробація та використання програмного забезпечення, технічних засобів, інформаційно-методичних матеріалів, які сприяють впровадженню комп’ютерних технологій;
 • накопичення інформаційно-методичних матеріалів, апробація методик, які сприяють розвитку комунікативних компетенцій;
 • підтримка діючого прикладного програмного забезпечення і функціонування локальної комп’ютерної мережі у навчальному закладі;
 • проведення практичних занять для педагогічних працівників школи щодо оволодіння навичками роботи з персональним комп’ютером та роботи в мережі Інтернет;
 • проведення серії курсів та семінарів–практикумів для всіх категорій учасників навчально-виховного процесу з використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, розвитку комунікаційних здібностей;
 • розробка засобів діагностики (таблиць, графіків, діаграм щодо  розвитку освіти в  закладі, тощо);
 • формування баз даних учнів;
 • створення бази даних бібліотечного фонду школи;
 • відслідковування результатів атестації педпрацівників;
 • залучення учасників навчально-виховного процесу до участі в Інтернет – конференціях;
 • залучення учасників навчально-виховного процесу до участі у міжрегіональних та міжнародних Інтернет – проектах.

Основні напрямки та перспективи виховної роботи

         Виховний процес У КЗ «НВК «КСШ І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням іноземних мов – ДНЗ» - цілісна модель виховної системи, створена на основі національних та загальнолюдських цінностей, що направлена на розвиток в учнів громадянських якостей, патріотичних почуттів, формування здорового способу життя, художньо-естетичного та екологічного виховання. На базі закладу дії дитячо-юнацьке об’єднання – шкільний парламент «Братство-ОР», до якого входять учні 2-10 класів. Очолює шкільний парламент Президент, який обирається на один рік за результатами загально шкільних  виборів.

         Лідери учнівського самоврядування приймають безпосередньо участь у плануванні організації та проведенні заходів за різними напрямками виховної роботи, здійснюють контроль за дотриманням правил  та норм поведінки для учнів, слідкують за діяльністю та шкільним життям закладу, є активними учасниками районних, міських, обласних акцій. Діяльність учнівського самоврядування потребує подальшого розвитку з метою підвищення ефективності його роботи. Заклад забезпечує реалізацію прав національних меншин на рівний доступ до якісної освіти, реалізації державної мовної політики в Україні, дотримання прав національних меншин – вивчення мови єврейського народу – івриту. Це дає можливість включати в НВП вивчення  єврейських традицій, історії єврейського народу, відзначення єврейських свят, а також проведення інтегрованих заходів, які вшановують українські та єврейські  традиції. Робота з даного напрямку формує педагогічну культуру сучасної сім’ї, дозволяє підібрати оптимальний варіант індивідуальної роботи з учнями та батьками.

         Дитина є суб’єктом виховного процесу, тому доцільно у практику роботи школи впроваджувати такі виховні технології, інтерактивні методи та форми діяльності, які ставлять за мету не нав’язування правил і норм та примусове їх виконання, а створення умов для осмислення суті моральних правил і норм, їх доцільності, добровільного сприйняття, творчого застосування, почуття досвіду морально – ціннісного ставлення до самого себе, до людей, до навколишнього світу.

Зміст виховної діяльності включає в себе:

 • Ціннісне ставлення до суспільства і держави;
 • Ціннісне ставлення до себе;
 • Ціннісне ставлення до праці;
 • Ціннісне ставлення до природи;
 • Ціннісне ставлення до культури і мистецтва;
 • Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.

            Управлінська діяльність

 1. Організаційно-педагогічну модель управлінської діяльності складають:
 • загальні збори;
 • педагогічна рада;
 • рада НВК;
 • заступники директора з НВР;
 • атестаційна комісія;
 • загальношкільний батьківський комітет;
 • учнівське самоврядування;
 • піклувальна рада.
 1. Механізм управлінської діяльності включає: діагностику, проектування, керування навчально-виховною діяльністю, моніторинг.
 2. Річне планування здійснюється з використанням програмно-цільового підходу. План будується на основі підготовки інформаційної довідки про заклад, проблемного аналізу стану справ.  При складанні плану використовується структурування, постановка мети, визначення завдань, прогнозування результатів, складання алгоритму дій на кожному етапі. План підлягає експертизі в кінці року.
 3. З метою демократизації контролю в управлінській діяльності передбачається залучення до нього працівників всіх ланок закладу, робота педагогів-новаторів в режимі самоконтролю, оволодіння технологією експертної діяльності.
 4. Здійснюючи контроль за виконанням нормативних, директивних документів, навчальних програм, ведення документації, адміністрація на нарадах при директорові, засіданнях методичної ради, профспілкових зборах виступає перед колективом з оглядом основних положень  документів. Організовується їх опрацювання на засіданнях шкільних методичних об єднань, після цього розробляються конкретні завдання, заходи щодо виконання вимог нормативних документів; надається допомога щодо впровадження в практику роботи розроблених заходів. Адміністрація НВК проводить моніторингові дослідження  та здійснює внутрішкільний контроль   щодо виконання заходів.

        Фінансово-господарська діяльність

       Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно до інструкції про бухгалтерський облік у бюджетних установах, існуючих нормативно-правових актів та наказів по закладу. Фінансове забезпечення навчального закладу здійснюється завдяки ефективному використанню  бюджетних коштів, матеріально-технічних та фінансових ресурсів, залученню додаткових джерел фінансування, добровільних спонсорських внесків. Витрати на отримання коштів для фінансового забезпечення закладу здійснюються відповідно до кошторису, з дотриманням нормативів бюджетного фінансування. Кошти від добровільних спонсорських внесків використовуються на поточні ремонти покращення матеріально-технічної бази закладу, організацію профілактичних робіт, продукти харчування для забезпечення дворазового харчування учнів.